Zespół

Nasz Zespół

dr hab. Dominik Antonowicz, prof. UMK 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Kierownik Zakładu Socjologii Nauki na UMK w Toruniu, stypendysta rządu brytyjskiego, laureat programów START i KOLUMB Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz Sprawne Państwo E&Y.  Studiował oraz pracował na Uniwersytecie w Birmingham (UK), a roczny staż podoktorski odbył w Center of Higher Education Policy Studies (CHEPS) na Uniwersytecie w Twente (NL), zaś półroczny w CIPES (Research Centre of Higher Education Policy, Foundation of Portuguese Universities) w Porto.

Prowadzi międzynarodowe badania porównawcze nad polityką wobec szkolnictwa wyższego oraz instrumentami polityki naukowej, ze szczególnym ukierunkowaniem na proces tworzenia oraz implementacji reform. Ponadto zajmuje się analizą ustroju uniwersytetów oraz mechanizmami zarządzania instytucjami akademickimi . 

Jest autorem kilkudziesięciu prac naukowych dotyczących nauki i szkolnictwa wyższego publikowanych w najbardziej renomowanych czasopismach w tym obszarze.

dr Jakub Kosowski

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Doktor nauk prawny, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie, radca prawny. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu prawa karnego, postępowań dyscyplinarnych, prawa sportowego, prawa organizacji pozarządowych. Posiada bogate doświadczenie w działalności w organach samorządu studenckiego oraz samorządu doktorantów, w tym jako Przewodniczący Parlamentu Studentów UMCS i Rady Uczelnianej Samorządu Doktorantów UMCS, ekspert studencki PKA.

Organizator i współorganizator licznych konferencji naukowych. W zakresie szkolnictwa wyższego specjalizuje się w postępowaniach dyscyplinarnych oraz zasad działalności i finansowania organizacji studenckich.

Prof. dr hab. Ryszard Koziołek

Uniwersytet Śląski

Prorektor ds. kształcenia i studentów Uniwersytetu Śląskiego, literaturoznawca, profesor w Instytucie Nauk o Literaturze Polskiej Uniwersytetu Śląskiego, współtwórca i dyrektor Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych UŚ, dyrektor Śląskiego Festiwalu Nauki, członek jury Nagrody Literackiej Nike w latach 2012-2015. Za działalność naukową i eseistyczną nagrodzony m.in.: w 2010 r. Nagrodą Literacką Gdynia za książkę Ciała Sienkiewicza. Studia o płci i przemocy. Za książkę Dobrze się myśli literaturą otrzymał w 2016 r. Śląski Wawrzyn Literacki. W 2017 r. uhonorowany Nagrodą im. Kazimierza Wyki za wybitne osiągnięcia w dziedzinie eseistyki oraz krytyki literackiej i artystycznej.

dr hab. Anna Machnikowska, prof. UG

Uniwersytet Gdański

Prorektor ds. Kształcenia Uniwersytetu Gdańskiego. Pełni też funkcję kierownika Katedry Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji.

Zainteresowania naukowe skupia na:  procedurze cywilnej, pozycji ustrojowej wymiaru sprawiedliwości, przekształceniach stosunków własnościowych, prawie do wolności, a także na etyce prawniczej i etyce w administracji. W badaniach wykorzystuje osobiste doświadczenia z praktyki zawodowej- nauczyciela akademickiego i radcy prawnego.

Realizuje projekty naukowe i rozwojowe NCN, NCBiR oraz organizuje konferencje dedykowane kwestiom prawnym, jakości edukacji akademickiej oraz popularyzacji nauki.

dr Michał Miłosz

Uniwersytet Gdański

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalizuje się w szczególności w szeroko rozumianych procedurach administracyjnych oraz w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Ponadto przedmiot jego zainteresowań naukowych i zawodowych obejmuje także problematykę administracyjnoprawnej ochrony danych osobowych, dostępu do informacji publicznej, prawa budowlanego oraz zagospodarowania przestrzennego, a także gospodarki nieruchomościami.

 

Członek Rady Naukowej  czasopisma „Przegląd Naukowy Disputatio” oraz „Metropolitan”;  redaktorem merytorycznym „Polish Law Review”; współredaktorem  (Associate Editor) czasopisma „Emerging Markets Review”. Członek Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej (od 2014 r. członek zarządu) oraz członek Rady Eksperckiej Instytutu Metropolitalnego.

dr hab. Tomasz Pietrzykowski, prof. UŚ

Uniwersytet Śląski

Prorektor Uniwersytetu Śląskiego do spraw współpracy międzynarodowej i krajowej, profesor na Wydziale Prawa i Administracji UŚ. Twórca oraz kierownik Centrum Badawczego Polityki Publicznej i Problemów Regulacyjnych UŚ. Autor wielu prac naukowych poświęconych m.in. działaniu prawa w czasie, etycznym problemom prawa, bioetyce, podmiotowości prawnej oraz problemom granicznym prawa i kognitywistyki. Laureat m.in. I nagrody za najlepszą rozprawę habilitacyjną w konkursie miesięcznika „Państwo i Prawo” w 2014 r., kierownik i uczestnik wielu międzynarodowych i krajowych projektów badawczych. Radca prawny przez wiele lat związany z jedną z wiodących polskich kancelarii prawnych. Wojewoda śląski w latach 2005-200. Członek wielu komisji eksperckich, w tym wiceprzewodniczący Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2009-2015), komisji bioetycznej Śląskiego Uniwerystetu Medycznego (od 2010 r.) oraz komisji bioetycznej Śląskiej Izby Lekarskiej (od 2017 r.). W roku 2018 powołany na funkcję przewodniczący rady społeczno-gospodarczej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM).

dr Adam Szot

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego

Prezes Instytutu Rozwoju Szkolnictwa Wyższego.
Doktor nauk prawnych. Adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji UMCS. 

Specjalizuje się w problematyce praktycznego stosowaniem przepisów w sektorze szkolnictwa wyższego oraz zagadnieniach ustroju uczelni i jakości kształcenia. Wśród innych jego zainteresowań zawodowych znajdują się również te związane w wykładnią prawa, stosowaniem prawa przez organy administracji (w tym organy uczelni) oraz techniką prawodawczą. Autor licznych publikacji naukowych, w tym poświęconych prawnym aspektom studiów wyższych, organizator i współorganizator konferencji naukowych z zakresu szkolnictwa wyższego. Doświadczony szkoleniowiec.

Ekspert i członek gremiów sektora szkolnictwa wyższego i nauki (był m.in. ekspertem ds. jakości Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz ekspertem ds. formalno-prawnych PKA, pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Młodych Naukowców przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Rzecznik Praw Studenta).